Nieuws

Alleen al met zonne-energie kan Utrecht de klimaatdoelen halen

“Alleen al met zonne-energie kan de gemeente Utrecht ruimschoots voldoen aan de doelstelling van duurzame energieopwekking van het klimaatakkoord”, aldus Buren van Rijnenburg en Reijerscop.

In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteitsopwekking afkomstig moet zijn uit hernieuwbare energie.  Windenergie op zee neemt met 49 TWh al 60% van de doelstelling voor haar rekening. Dit kan vrijwel zonder subsidie worden gerealiseerd. Daarnaast moeten 30 regio’s een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen waarmee gezamenlijk 35 TWh duurzame energie op land moet worden opgewekt. Regio’s moeten een invulling kiezen die passend is voor de regio en waarvoor lokaal draagvlak bestaat. Hoewel er vele vormen van duurzame energie opwekking in ontwikkeling zijn (zoals aquathermie) gaat de keuze nu vooral tussen zonne- en windenergie. Uit een voorlopige inventarisatie blijkt dat in veel regio’s een voorkeur bestaat voor zonne-energie. Kennelijk zijn vele regio’s (in tegenstelling tot regio Utrecht) zo verstandig te luisteren naar de bewoners en kiezen zij voor zonne-energie.

Windenergie wordt links en rechts ingehaald door zonne-energie (op daken van grote gebouwen en zonneparken). Windturbines worden steeds hoger (235 meter) en leveren steeds meer overlast, terwijl de opbrengst van zonnepanelen per paneel recent enorm is toegenomen en deze goed kunnen worden ingepast op grote daken en in zonneparken.

De gemiddelde bijdrage die een RES moet leveren om gezamenlijk in de 30 regio’s een opbrengst van 35 TWh te leveren is 1,2 TWh.

De Regio Utrecht bestaat uit 16 gemeentes en en deze leggen nu een concept voorstel op tafel voor 1,8 TWh. Dit 50% hogere bod dan gemiddeld is onnodig boven proportioneel en uit kosten oogpunt onverstandig. Immers, in het  landelijk klimaatakkoord wordt voorgesteld om 60% van de duurzame energie op zee op te wekken. Dit wordt nagenoeg zonder subsidie en overlast gerealiseerd en is daarom een betere keus dan (meer dan nodige) energieopwekking op land, die vanwege de noodzakelijke subsidie moet worden beperkt.

Het regiovoorstel bestaat uit 3 onderdelen: zon op dak van grote gebouwen (0.5 TWh), daarnaast 800 ha. zonnepark (0.6 TWh) en tenslotte 45 grote windturbines (0,7 TWh).

Volgens ontwikkelaars van zonne-energieparken wordt de opbrengst van zonne-energie veelal te laag ingeschat en rekent men tegenwoordig met 1 GWh per ha. Dit betekent dat er nu op 800 ha geen 0,6 TWh maar 0.8 TWh kan worden opgewekt. De conclusie is dat de regio Utrecht met alleen zonne-energie met opbrengst van minimaal 1,1 TWh en maximaal 1,3 TWh ruimschoots kan voldoen aan de te leveren proportionele RES bijdrage doelstelling van het klimaatakkoord.

Het Groen Links college van de gemeente Utrecht loopt over van misplaatst enthousiasme. Utrecht levert met 0,45 TWh een buitenproportionele bijdrage binnen de regio van de 16 gemeentes.

De gemeente Utrecht is een dichtbevolkt stedelijk gebied met een beperkt grondoppervlak binnen de totale regio van 16 gemeentes. Bovendien heeft de stad een woningtekort en een woningbouwopgave van 60.000 tot 72.000 te bouwen woningen in de periode 2020-2040. Binnenstedelijke woningbouw verloopt traag en heeft zijn beperkingen. Toch vindt het College van Groen Links gesteund door D66 en Christen Unie dat er in de polders Rijnenburg en Reijerscop (waar ruimte is voor meer dan 20.000 woningen) plaats is voor een energielandschap met acht mega windturbines en een zonnepark van 230 ha waarmee 0.28 TWh wordt geleverd aan de RES.

Daarnaast levert de gemeente Utrecht nog 0,17 TWH met zonnevelden aan de Meijeringwetering, de Haarrijnse plas en op de geluidswal A12 gepland en zonne-energie op grote daken. Daarmee komt de voorgestelde Utrechtse bijdrage aan de RES op 0,45 TWh. Het  voorstel van de windturbines in Rijnenburg en Reijerscop heeft echter geen enkel draagvlak onder de lokale bevolking.

Omwonenden van Rijnenburg en Reijerscop hebben zich steeds in grote meerderheid uitgesproken voor een scenario met zonne-energie. Hiermee kan duurzame energie worden opgewekt voor de elektriciteitsbehoefte van ruim 65.000 huishoudens en bovendien is een zonnepark goed te combineren met de gewenste toekomstige woningbouw en groen en recreatie zoals in Leidsche Rijn.

Wat is een RES? En waarom is dat belangrijk?

Wethouder Lot van Hooijdonk heeft opgeschreven hoeveel windturbines en zonnevelden in gemeente Utrecht komen, en waar. Dit heet de Regionale Energie Strategie. Binnenkort beslist de gemeenteraad over de Regionale Energie Strategie. Er is ook afgesproken dat u als inwoner inspraak krijgt. Dat gebeurt met inspraakbijeenkomsten. U mag op die bijeenkomsten uw geluid laten horen. Maar er zijn nog meer manieren.

Lees er alles over op RESinbeeld.nl.