Nieuws

BVRR 1e reactie concept bestemmingsplan windpark Rijnenburg en Reijerscop

Op 25 mei presenteerde Gemeente Utrecht het bestemmingsplan Windpark Rijnenburg en Reijerscop. Totaal 4.234 pagina’s waaraan ambtenaren, consultants, juristen en politici jaren hebben gewerkt. Belanghebbenden, waaronder omwonenden, krijgen slechts 6 weken de tijd om hun zienswijze, vragen en bezwaren op deze complexe materie in te dienen.

Via een zogenaamd coördinatiebesluit wil de Gemeente bovendien de mogelijkheid voor een fatsoenlijke rechtsgang tegen de bouw van 4 mega windturbines afsnijden en nog slechts 1 mogelijkheid voor beroep openstellen (direct via Raad van State)

Utrecht gaat niet alleen slecht om met inspraak en participatie maar probeert bewoners nu ook mogelijkheden voor inbreng van bezwaar en mogelijke procesgang moeilijk te maken.

Verder zijn er als onze eerste reactie de volgende punten te noemen:

1. Bestemmingsplan over 4 windturbines en toegangswegen is overhaast en onzorgvuldig omdat er nog geen concreet plan ligt over de toekomstige woningbouw (gepland in het midden en zuiden van de polder volgens scenario Klein Rijnenburg) en de vooral in het noorden geplande natuur- sport – recreatie plus waterberging is een goede integrale afstemming van de toekomstige functies nu niet mogelijk.

Voorbeelden:

– de toegangsweg naar turbine 3 loopt dwars door de geplande recreatieplas

– een buffer van 800 meter afstandsnorm tot woonwijken zoals eerder toegezegd voor De Meern en Nieuwegein is niet te combineren met Klein Rijnenburg

– zelfs een buffer van 500 meter is voor turbine 2 niet te combineren met de dichtstbijzijnde woonwijk van Klein Rijnenburg.

2. Toegenomen ongevallen risico bij knooppunt Oudenrijn.

De wieken van Windturbine 4 (in de oksel A12 en A2) draaien op 90 meter van verkeersplein Oudenrijn en ca 300 meter van de hoogspanning. Deze turbine is ons inziens niet te handhaven. Strengere normen zijn van toepassing gelet op de afleiding voor het verkeer, de hoeveelheid passanten en dus berekende risico’s, en het ernstig toegenomen recente breuk- en afwerprisico met hoge windturbines wereldwijd (24 ernstige ongevallen in 6 maanden).

3. Lokale normen onnodig en onzorgvuldig

Gemeente heeft nu geen overwegend belang om met eigen lokale normen te komen. Turbines zouden sowieso niet voor medio 2026 in gebruik kunnen worden genomen. Nieuwe nationale geluids- en/of afstandsnormen worden in de loop van dit jaar bekend.

De Gemeente baseert zich bij haar eigennormen op onderzoeken van RIVM en TNO van 5 jaar gelden. Het RIVM doet juist nu nieuw onderzoek. Overhaast doordrukken van omstreden normen is onnodig en onzorgvuldig als er al op nationaal niveau wordt gewekt aan nieuwe normen waar wel recent en lokaal onderzoek aan ten grondslag ligt.

4. Geluidsnormen in de MER (Milieu Effect Rapportage) zijn gebaseerd op gemiddelden
De Gemeente negeert lokaal onderzoek dat naar het werkelijke geluid bij ongunstige wind. Heeft plaatsgevonden. Bureau DGMR schreef hierover een rapport 2018 en ook in een second opinion rapport in 2019 is de mogelijke geluidshinder van windturbines bevestigd.

5. Slagschaduwnorm van 5% is bagatelliseren van probleem

De Gemeente geeft aan dat de slagschaduwproblematiek nauwelijks zal spelen omdat er een stilstandvoorziening komt. Hierbij gaat men uit van een meting onder 5% hoek. Dat levert echter met name in de winter nog steeds veel slagschaduw op. De norm zou 3% moeten zijn.

Zoals genoemd is dit slechts een eerste reactie van BVRR. Wij zien veel meer aanknopingspunten en zullen via indiening van Zienwijzen en procesgang de komst van windturbines in een dichtbevolkte omgeving als hier in Utrecht blijven aanvechten.

Met vriendelijke groet,
namens Buren van Rijnenburg en Reijerscop,

Pieter van Veenen