Nieuws

Dringende Oproep van Bewoners aan Grondbezitters

Buren van Rijnenburg en Reijerscop doet samen met Bewonersgroep Reijerscop en Samenenergieopwekken.nl een Dringende Oproep van Bewoners aan Grondbezitters om geen medewerking te verlenen aan het huidige Energieplan Rijnenburg en Reijerscop dat bestaat uit een combinatie van acht windturbines en 235 ha. voor zonne-energie.

Zonder medewerking van grondeigenaren is het raadsbesluit onuitvoerbaar en blijven initiatiefnemers met lege handen achter.

De turbines blokkeren mogelijke toekomstige woningbouw in Rijnenburg en veroorzaken grote overlast aan omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners.

Bovendien kunnen grondeigenaren aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van woningen van omwonenden.

Uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit blijkt dat de hogere windturbines van na 2011 sterke negatieve effecten hebben op woningwaardes in een straal van 2 km. Een turbine van 150 meter leidt tot een daling van gemiddeld rond de 5%. Bij steeds hogere turbines neemt de waardedaling toe.

De waardevermindering wordt op minimaal 5 miljoen euro per turbine geschat. Met deze kosten is geen rekening gehouden. De gemeente legt deze kosten neer bij initiatiefnemers en grondeigenaren. Hierdoor gaat de al krappe business case voor de windturbines volledig onderuit.

Lees verder Oproep van Bewoners aan Grondbezitters Rijnenburg en Reijerscop  en de Bijlage Waardedaling woningen, een voorzichtige BVRR berekening

BVRR Commentaar Ontwerp RES Utrecht

Op 30 juni 2020 heeft BVRR een uitvoerig Commentaar geleverd op de Ontwerp Regionale Energie Strategie Utrecht.
“Het is een gemiste kans dat in het voorstel van de Utrechtse gemeente niet eerst wordt teruggeblikt om vervolgens op basis van de nieuwe inzichten tot een weloverwogen keuze te komen”, aldus het BVRR Commentaar. Zo is er veel veranderd sinds het klimaatakkoord uit 2013. Oude opvattingen uit 2013 waarin men dacht dat wind op land onontkoombaar was zijn inmiddels achterhaald door nieuwe technologische ontwikkelingen. Er is in het nieuwe Klimaatakkoord van 2019 sprake van grote successen en kostendalingen bij vooral wind op zee. Hierdoor is er nu bij duurzame energie opwekking een hoofdrol weggelegd voor wind op zee. Ook het vermogen van zonne-energie is fors groter dan in oude verkenningen door voortdurende kostendaling van zonnepanelen en hogere rendementen per paneel en per hectare.

In het Commentaar concludeert BVRR dat Utrecht alleen met zonne-energie ruimschoots kan voldoen aan de in het Klimaatakkoord gevraagde opwekking van duurzame elektriciteit.
Zonne-energie is ook beter inpasbaar in de lokale situatie en kan rekenen op het noodzakelijke lokale draagvlak, dat nodig is voor het bereiken van de doelen van het Klimaatakkoord.

Lees verder de volledige tekst van het BVRR Commentaar van 30-6-2020, met bijlage Rapport Klimaat Neutrale Energiescenario’s april 2020

Alle bijlagen vindt u op onze website onder het kopje ‘Uitgelichte Downloads’.

Dag van Rijnenburg

Op 10 september vindt de Dag van Rijnenburg plaats. Deze dag wordt georganiseerd door De Kopgroep van grondeigenaren en projectontwikkelaars naar aanleiding van het Appel Rijnenburg en is gericht op raadsleden en deskundigen. De eerder geplande bijeenkomst is vanwege de Corona crisis verschoven naar 10 september. Zie Appel Rijnenburg.