Nieuws

Eenzijdige En Suggestieve Inwonersenquête Over Windmolens Provincie Utrecht

Op 12 oktober heeft de provincie een inwonersenquête gestart over windmolens in de provincie Utrecht. Het gaat niet meer over de vraag óf er windmolens moeten komen want “die keus hebben we als politiek al gemaakt. De vraag is hóé we dat gaan waarmaken”, aldus gedeputeerde Huib van Essen.

De politiek wil het beleid legitimeren met een bewonersenquête waarin de bewoners mogen instemmen met de door hen al gemaakte keuzes.

Op 11 oktober was er nog een Inspraakbijeenkomst georganiseerd door de Provinciale Staten. Dat was mosterd na de maaltijd, want op dat moment was al tot dit eenzijdige participatieproces besloten.

BVRR heeft een schriftelijke Inspraak bijdrage geleverd waarin wij al hebben aangegeven dat er een verkeerde vraagstelling werd gehanteerd voor het participatieproces (zie bijgevoegd BVRR Inspraak bijdrage 11-10-2023)

Het is een eenzijdige enquête geworden. Er worden sturende en suggestieve vragen gesteld. Het is een vorm van manipulatie van de bevolking zoals blijkt uit onderstaande analyse van de acht vragen van deze enquête. Zie hieronder de originele vragen (cursief) met daarbij ons commentaar en advies.
Eenzijdige en suggestieve vraagstellingen

De enquête bestaat uit acht vragen: vijf inhoudelijke vragen met een eenzijdige focus op extra windmolens; daarna kun je bij de vragen zes en zeven nog aangeven of je het er niet mee eens bent en tenslotte mag je nog aangeven of je verder advies wilt geven over windmolens.

Vijf inhoudelijke vragen: Keuze advies vijf keer Oneens / Zeer oneens

 

Vraag 1

Klimaatverandering is een groot probleem. De provincie wil meehelpen om te zorgen dat het klimaat niet zo erg verandert. Dit doen we onder meer door zelf schone energie te maken met windmolens

Keuze advies: Oneens / Zeer Oneens

De suggestie wordt gewekt dat als je iets wil doen aan het klimaatprobleem dat je dan in Utrecht windmolens (= windturbines) moet plaatsen. De eenzijdige focus op windenergie is niet juist. Het kan ook met zonne-energie en bovendien kunnen windmolens ook op zee.

De provincie zegt dat ze wil meehelpen, maar in het Klimaatakkoord van 2019 was afgesproken dat de doelstelling voor opwekking van duurzame energie is gedelegeerd naar 30 regio’s. De regio’s moet lokale keuzen maken om tot 35 TWh hernieuwbare energie te komen. Er is een keus tussen zonne- en wind-energie. In de provincie Utrecht kiest men bij nieuwe plannen voor 90% voor zonne-energie en voor 10% voor windenergie. Bovendien zijn de landelijke doelstellingen van het klimaatakkoord inmiddels gehaald.

De provincie wil extra windturbines opleggen aan gemeenten die hier niet voor kiezen, want dat is de keus die de politiek in de Provincie al heeft gemaakt. Bewoners die iets anders willen maar ook lokale gemeenten worden er dus ingeluisd. De Provincie wakkert onnodige polarisatie aan.

 

Vraag 2

Wij willen in Nederland ook meer zelf onze energie maken, omdat we minder afhankelijk willen zijn van gas uit landen zoals Rusland. Dit kan bijvoorbeeld door windmolens te bouwen. Als we onze eigen energie maken, weten we zeker dat we genoeg energie hebben.

Opnieuw een suggestieve vraagstelling. Natuurlijk is het belangrijk om eigen hernieuwbare energie op te wekken. Maar dat hoeft niet per se met extra wind op land. We hebben recent besloten om de windenergie op zee te verviervoudigen. Bovendien kan het ook met zonne-energie. De gemeente Utrecht heeft als doelstelling om in 2030 op 25% van grote daken 164 GWh aan duurzame energie op te wekken; dit is de grootste bijdrage aan de RES van de stad Utrecht en we hebben nu ongeveer 15% al gerealiseerd. Utrecht kan dat doel opvoeren naar 50% en wekt dan meer extra energie op dan met acht megagrote windturbines, die bestaande woonwijken en toekomstige woningbouw met grote geluidsoverlast opzadelen.

De suggestie wordt gewekt dat je vooral met windmolens een grote slag kunt maken, en dat dit in Utrecht zou moeten. Zonne-energie wordt genegeerd.

Keuzeadvies: Oneens / Zeer Oneens

 

Vraag 3

Er komen veel windmolens op zee bij. Maar zelfs op zee kan er onvoldoende ruimte zijn voor windmolens. Daarom moeten er windmolens op land bijkomen. Alle provincies doen wat. Provincie Utrecht doet op dit moment veel minder dan andere provincies. De provincie vindt dat dat eerlijker moet. Daarom willen we meer windmolens bouwen.

Utrecht is de kleinste provincie en ook nog een van de meest dichtbevolkte provincies van het land. Men is in Utrecht kennelijk vergeten dat in het Klimaatakkoord het opwekken van hernieuwbare energie is gedelegeerd naar de regio’s. De voortgang van de RES doelstellingen wordt landelijk gecheckt in PBL RES monitor rapporten. Landelijk ligt de voortgang prima op koers. De doelstellingen worden gehaald en er is sprake van overaanbod van nieuwe plannen.

De provincie moet zich gewoon houden aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Extra windmolens in Utrecht zijn niet nodig om de landelijke doelen te halen en ook niet om meer hernieuwbare energie in Utrecht op te wekken. Dat kan ook met zon.

Keuze advies: Oneens / Zeer Oneens

 

Vraag 4

De provincie is voor windenergie omdat windenergie in de provincie goedkoper is dan zonne-energie. Waarom is dit zo? Als de zon fel schijnt, dan maken zonnepanelen in korte tijd heel veel energie. Als we nog meer zonne-energie gaan maken, dan moeten we meer en dikkere kabels in de grond leggen voor al die energie. Dat is duur. Met windmolens maken we de hele dag door energie.  Ook ‘s nachts hebben we meestal genoeg aan de kabels die al in de grond liggen. Dat scheelt geld.

Ook deze vraag is zeer suggestief. In feite zijn in de laatste jaren zonnepanelen veel goedkoper geworden en productiever. Ze wekken ze per paneel meer energie op. De prijzen van de steeds grotere windturbines rijzen de pan uit. Er is een zeer snelle doorontwikkeling geweest naar steeds hogere turbines met tiphoogtes tot 150 meter enkele jaren terug naar tiphoogtes van 270 meter nu. Dit is gepaard gegaan met enorme stijging van de garantieverzekeringen en een sterk toenemend aantal mankementen en ernstige ongevallen wereldwijd.

Deze argumenten worden gemakshalve niet genoemd. Men refereert nu aan het probleem van de krapte van de netwerkcapaciteit. Die zou je iets gemakkelijker kunnen oplossen als er een balans is tussen wind en zon, zo beweert gedeputeerde Van Essen.

Meer windturbines om een betere balans te bereiken voor het krappe energienetwerk is een schijnoplossing. Als er krapte is op het netwerk dan moet je dat probleem oplossen en het netwerk uitbreiden. Bij krapte op het netwerk leiden extra windturbines tot verspilling. Als het waait in de zomer en zon schijnt kun je de duurzaam opgewekte energie niet kwijt.

Keuze advies: Oneens / Zeer Oneens

 

Vraag 5

De provincie kiest voor windenergie omdat windmolens op de grond weinig ruimte gebruiken. Een windmolen geeft evenveel als een zonnepark van 44 voetbalvelden groot. Kies je voor een windmolen in plaats van een zonnepark? Dan heb je veel meer ruimte voor bijvoorbeeld landbouw en natuur.

Er wordt hier een nogal ridicule vergelijking gemaakt. De megahoge windturbines van 250 tot 280 meter tiphoogte hebben een grote impact op de hele omgeving in een straal van 2,5 km (10 keer de tip hoogte). Bij de geplande turbines in Rijnenburg en Reijerscop is bijvoorbeeld sprake van toenemende geluidshinder voor 8381 bestaande woningen in de polders en De Meern met vele ernstig-gehinderden. Daarnaast worden ook 4000 woningen in Nieuwegein getroffen door geluidshinder evenals de toekomstige 25000 woningen die worden gepland op 500 meter van twee van de vier turbines. Dit leidt tot veel ernstig-gehinderden (bijvoorbeeld tussen de 3-19% ernstig-gehinderden in de polders en De Meern – GES score 4 tot 7).

Projectontwikkelaars bieden een alternatief met een tijdelijk zonnepark met dezelfde opbrengst als de windturbines

Keuze advies: Oneens / Zeer oneens

 

Slotvragen

Vraag 6 is een open vraag. Hier kun je dus je eigen mening geven

Vraag 7 geeft twee belangrijke argumenten die tegenstanders van windenergie aanvoeren: extra zon op dak naar 50% en meer wind op zee.

Hier zijn wij het van harte mee eens

Vraag 8 – Tenslotte wordt je gevraagd of je advies wilt blijven geven over keuzes die de provincie moet maken bij het bouwen van windmolens.

Dit is opnieuw een suggestieve vraagstelling. Je mag dan alleen nog meepraten waar en hoe die windmolens er moeten komen. Je zit dan in een fuik waar je niet meer uit kunt komen.

Als je geen extra windturbines wilt is ons advies om te kiezen voor de optie: Ik wil helemaal geen advies geven over keuzes die de provincie kan maken bij het bouwen van windmolens.

Meedoen?

Ga naar https://utrechtwind.raadpleging.net/ externe link. Het duurt ongeveer 20 minuten. De raadpleging loopt tot en met zondag 29 oktober. Niemand kan zien dat u heeft meegedaan en welke antwoorden u heeft gegeven, dus deelname is anoniem.