Nieuws

Gemanipuleerde enquête duurzame energie gemeente Utrecht

Graag wijzen wij u op het initiatief van de gemeente om inwoners te betrekken bij de energietransitie.
Men start dit initiatief met een gemanipuleerde enquête.
De suggestie wordt hier gedaan dat het wel goed zal zijn dat de gemeente meer doet dan echt nodig is.
BVRR is van mening dat men hiermee inspeelt op de omstreden doelstelling van de RES U-16 om in de regio 1.8 TWh aan hernieuwbare energie op te gaan wekken.
Wij hebben erop gewezen dat dit een buitenproportionele doelstelling is.
De gemiddelde gevraagde bijdrage aan de RES voor de 30 regio’s die samen 35 TWh moeten opwekken is immers 1,2 TWh en geen 1,8 TWh!
De klimaatdoelen zijn ruimschoots te bereiken door wind op zee en zonne-energie op land.
De buitensporig hoge doelstelling wordt vervolgens gebruikt als rechtvaardiging voor de onnodige windturbines die de coalitie onder leiding van GL er hier koste wat kost doorheen wil drammen.
Op basis van oude en achterhaalde partijprogramma’s uit de tijd van het oude Energieakkoord 2013. Toen dachten nog veel partijen dat wind op land onontkoombaar was om de klimaatdoelen te halen.
Dat is bij het Klimaatakkoord 2019 niet meer nodig.
Hier ondermijnt GL het draagvlaak voor de energietransitie.
Door nu ook aan inwoners suggestieve vragen voor te leggen zonder precies uitleg wat men daar mee wil, hoopt men alsnog op dubieuze gronden draagvlak te verwerven voor de onnodige windturbines op land.
Deze zijn immers helemaal niet meer nodig.
Die suggestieve gemeente campagne moet ons inziens worden gestopt.