Nieuws

Impressie van de reacties op het Conceptvoorstel B&W over Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Het college van de gemeente Utrecht heeft op 3 april haar Conceptvoorstel Visie en Uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop gepresenteerd. In dat document is een nieuw scenario, afgeleid van de 6 bestaande scenario’s, voorgesteld. Er komen maximaal 11 “grote” windmolens (indicatief 44MW) en 227.5 ha zonnevelden. Bewoners konden hierop reageren. De BVRR verzocht U een kopie van uw reactie ons te doen toekomen. De teneur van deze reacties geven wij hierbij kort weer.

De zeer laagfrequente geluidsgolven zullen voor serieuze gezondheidsschade gaan zorgen”

Men was boos, hevig teleurgesteld, ontsteld, verontrust, ontgoocheld of met afgrijzen vervuld over dit maximale scenario. Men maakt zich ernstige zorgen over hun gezondheid door de te verwachten hinder van geluid (nachtrustverstoring). Gewezen wordt op de al aanwezige geluidshinder van de A2 en A12. Daar komt die van de windmolens dan nog overheen. “De geplande windturbines zullen beslist schadelijke gevolgen hebben voor de omwonenden en wel door zichtbare en hoorbare maar ook onhoorbare overlast in de vorm van slagschaduw, verlichting, horizonvervuiling, geluidshinder in diverse vormen zoals hoorbaar geluid, laagfrequent geluid (infrageluid <125 Hz), en zogenaamd infrasoon geluid (<20 Hz) wat hinder geeft door trillingen die door de wieken worden veroorzaakt. Vooral de trillingen en de zeer laagfrequente geluidsgolven (onhoorbaar maar op celniveau in het lichaam wel voelbaar) zullen voor serieuze gezondheidsschade gaan zorgen. Deze geluidsgolven hebben een reikwijdte van meer dan 20 km!”, zo schrijft een meer ingewijde bewoner.

De gehele inspraak- en voorlichtingsprocedure was alleen voor de bühne”

Alom spreekt men de frustratie uit hoe het mogelijk is dat dit voorstel er nu ligt, terwijl bij alle informatiebijeenkomsten vrijwel iedereen aangaf tegen windmolens en vóór zonnevelden te zijn. Ook nu geeft men in hun reactie wederom aan tegen windmolens en vóór zonnevelden (voorstel BVRR, Zon Voorop) te zijn. “De gehele inspraak- en voorlichtingsprocedure blijkt een wassen neus te zijn, alleen voor de bühne”, reageert een bewoner. “De bijeenkomsten met vele bewoners van Rijnenburg en omliggende gemeenten zijn misbruikt om het proces een ‘democratisch’ karakter met inspraak te geven. Er is helemaal geen balans gezocht tussen belangen van bewoners en omwonenden en de productie van duurzame energie, zoals de Gemeente Utrecht beweert”, aldus de mening van een betrokken bewoner.

In bewoond gebied zijn windmolens ongewenst en onacceptabel”

Bewoners typeren Rijnenburg en Reijerscop als bewoond gebied en daarin “zijn windmolens ongewenst en onacceptabel”. Men begrijpt niet dat er wordt gesproken, dat woningbouw na 2030 mogelijk moet blijven. Deze mogelijkheid wordt door bewoners sterk in twijfel getrokken. Wonen te midden van reuzewindmolens is zeer onwaarschijnlijk. Men vreest dat de molens niet zullen verdwijnen en eerder tezijnertijd zullen worden vervangen door dan nóg hogere windturbines. “Is het nog niet duidelijk genoeg bewezen en bij bestuurlijk verantwoordelijke partijen doorgedrongen dat windmolens in stedelijke omgevingen een niet met wonen te combineren vorm van energieopwekking is gebleken?”, zo schrijft een met de materie bekende bewoner.
Verder tast men in het duister, waar de waardedaling van de woningen verhaald kan worden.

Lessen worden niet getrokken”

Er zou in de Conceptvisie “op geen enkele manier rekening worden gehouden met de zeer aanzienlijk terugloop van de opbrengst van de windmolens als gevolg van de noodzakelijke wettelijke en gezien de omgeving keihard noodzakelijke stilstand voorzieningen”. Er wordt “geen les getrokken uit de geplaatste windmolens in Houten, die grotendeels stilstaan vanwege de overlast”, zo meent men.

Minachting voor de zorgen van de bezoekers” van La Place 17 april 2019

De informatiebijeenkomst in La Place 17 april 2019 was zeer teleurstellend. De wijze waarop een aanwezige in zijn reactie aan B&W het optreden van de wethouder Van Hooijdonk typeerde was wel zeer duidelijk: “Uit de stijl van de beantwoording van vragen door de wethouder kon alleen maar minachting voor de zorgen van de bezoekers worden afgeleid”.
Velen geven aan het vertrouwen in de overheid verloren te hebben.

Volstrekt onverantwoord om mensen aan deze gevaren bloot te stellen”

Een noodkreet van een van de huidige bewoners van de polder geeft goed weer hoe laat het is: “Waarom wordt er op deze manier een situatie gecreëerd waar duizenden mensen overlast gaan ervaren van de windmolens? Veel van de inwoners van de straten Nedereindseweg, Reijerscop, Ringkade en Heijcopperkade wonen straks mogelijk slechts enkele honderden meters van de windmolens vandaan. In onze ogen is het volstrekt onverantwoord om mensen aan deze gevaren bloot te stellen”.

 

Heeft Ú de petitie al getekend?