Nieuws

Kieswijzer Gemeente Utrecht over windmolens

Op 21 maart 2018 mag u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de periode 2018-2022. Wij hebben voor u een stemwijzer gemaakt over het heikele thema ‘windmolens en woningbouw combineren in Rijnenburg/Reijerscop’. Met deze stemwijzer kunt u nog eens goed kijken hoe een partij in de stad Utrecht het begrip ‘duurzame stad’ in de praktijk wil vormgeven. BVRR heeft dit ook gedaan omdat een algemene kieswijzer zich niet uitspreekt over hinder in samenhang met zon, wind (op land of op zee) en woningen. Want hoge windmolens, woningen en natuur gaan echt moeilijk samen. Zie ook ons bericht in deze nieuwsbrief.

BVRR heeft met alle zittende politieke partijen en enkele nieuwkomers contact gezocht en de resultaten met hen teruggekoppeld over de volgende stelling:

Voorkom hinder van windmolens voor de huidige en toekomstige inwoners van Rijnenburg/Reijerscop en omwonenden. Participeer in wind op zee!

Elke partij in de stad Utrecht kon aangeven of zij het (in belangrijke mate) eens waren of (in belangrijke mate) oneens.

Door op de teksten hieronder te klikken wordt de volledige toelichting per partij zichtbaar, zodat u ziet welke partij zich inspant voor onze achterban. Des te groener des te meer mag u verwachten dat er met voorkomen van hinder rekening zal worden gehouden!

Kieswijzer beknopt
Kieswijzer Buren van Rijnenburg en Reijerscop

 

D66 is groot voorstander van grootschalige duurzame energieopwekking in de polder Rijnenburg waarbij hinder voor inwoners van Rijnenburg/Reijerscop en omwonenden beperkt moet blijven. Windmolens zijn hierbij een mogelijkheid. Een zorgvuldig participatieproces met omwonenden is hierbij cruciaal.  Voor nieuwe woningbouw ziet D66 ruimte in de bestaande bouw, zo beschermen wij het groen rondom de stad. Wind op zee is ook één van de opties die D66 wil verkennen voor meer duurzame energie opwekking.

GroenLinks wil een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. Daarom kiezen we voor schone energie. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die haar kan stoppen. Hiervoor is het opwekken van schone energie op zee én op land noodzakelijk. Utrecht moet daar aan bijdragen door grootschalig schone energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. GroenLinks stimuleert daarom de aanleg van zonnevelden voor energie en warmte en de bouw van windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Voor GroenLinks staat voorop dat de scenario´s die voorgelegd gaan worden na de verkiezingen een goed evenwicht laten zien tussen de verschillende belangen. Natuurlijk moet hier in overleg goed gekeken worden wat mogelijk is met weinig tot geen hinder. GroenLinks is er geen voorstander van dat er woningen worden gebouwd in de polders en ziet meer in het bouwen in de bestaande stad.

De VVD is niet tegen duurzame energie, maar de vorm moet wel passend zijn binnen het gebied waar het komt. Duurzame energie moet geen last vormen voor woningen en nieuwe woningbouw die is gepland. De VVD stelt in haar verkiezingsprogramma dat nieuwe woningen in Rijnenburg in 2030 moeten worden opgeleverd.De VVD is geen fan van hoge windmolens en ook geen fan van wind op land binnen de gemeente Utrecht. Zonnepanelen zouden bij voorkeur geplaatst kunnen worden op daken of zorgvuldig ingepast in het nieuwe woon- en recreatie gebied. De VVD is dus tegen windmolens in dit gebied en onderschrijft de stelling van BVRR.

De SP onderschrijft het eerste belangrijkste deel van de stelling. De SP onderschrijft niet de koppeling met “Participeer in wind op zee!” omdat dit niet een noodzakelijke koppeling is en het begrip participatie niet eenduidig is.

 

Windmolens in Rijnenburg zullen niet ten koste van woningbouw mogen gaan. PvdA wil verder zo snel mogelijk beginnen met woningbouw in Rijnenburg. De PvdA zal zijn uiteindelijke afweging maken voor de hinder van windmolens als de scenario’s op tafel liggen. De kans dat de PvdA uiteindelijk voor windmolens zal kiezen acht de PvdA niet groot: voordat de meest hinderlijke optie van windmolens in Rijnenburg aan de orde kan komen, zullen eerst alle andere alternatieven voor duurzaamheid moeten worden benut en zijn onderzocht. De PvdA wil de discussie aangaan om wind op land vroeger of later geheel te vervangen door wind op zee. Binnen de discussie over een nieuw energieakkoord willen wij ons hard maken om waar mogelijk de voorkeur te geven aan wind op zee. Maar de gemeente moet niet zelf als initiatiefnemer / investeerder optreden.

Het hoofdargument voor het CDA is: Woningbouw en grootschalige energie opwekking met windenergie sluiten elkaar uit in Rijnenburg/Reijerscop. Die combinatie is niet mogelijk.

De oorspronkelijke discussie en besluitvorming over het pauzelandschap Rijnenburg tot 2030 vond plaats in 2010 toen er nog sprake was van een crisis in de woningbouw. Nu is de situatie geheel veranderd. Woningbouw heeft voor het CDA de hoogste prioriteit. Andere mogelijke nieuwbouw locaties (de zogenaamde verdichting in de stad) waaronder bij het Merwedekanaal stuiten op fysieke beperkingen qua aantal woningen alleen al vanwege de noodzakelijke verkeersontsluiting voor de toekomstige bewoners. Daarom schrijft het CDA in zijn verkiezingsprogramma: ”dat om ook gezinswoningen te kunnen blijven bouwen en de betaalbaarheid te waarborgen, uitbreidingsruimte voor nieuwbouw gewenst is. In de komende raadsperiode (2018-2022) moet de planvorming voor woningbouw in de polder Rijnenburg/Reijerscop voorbereid worden, zodat woningbouw in het midden van de jaren ‘20 kan starten.”

Op het terrein van duurzame energie is er sprake van voortdurende nieuwe ontwikkelingen. Grootschalige windenergie projecten op land zijn financieel en organisatorisch steeds minder aantrekkelijk geworden: niet alleen energie opwekking op zee is goedkoper geworden, maar dat geldt ook voor zonne-energie. CDA zal afwegen wat de beste bestedingsvorm is voor SDE subsidies = welke vorm het meest duurzame rendement geeft.  De vorm (wind, geo, zon e.d.) wil het CDA niet dicteren. Tenslotte moeten ook bouwers en project ontwikkelaars worden betrokken bij de plan ontwikkeling voor Rijnenburg.

De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie in de  vorm van zon- en windenergie in Rijnenburg. Het is voor de ChristenUnie de voorwaarde dat er geen disproportionele overlast van windmolens voor de inwoners en omwonenden optreedt. De koppeling tussen windmolens op land en overlast houdt in dat a) dat goed onderzocht is voor Rijnenburg en b)  alleen scenario’s met windmolens zonder disproportionele overlast op steun kunnen rekenen. Naast wind op land, bijvoorbeeld in Rijnenburg, is de ChristenUnie voorstander van meer wind op zee.

Stadsbelang Utrecht wil geen windmolens in Rijnenbur/Rijerscop. Participatie in wind op zee is op zichzelf interessant, maar niet voor de gemeente Utrecht.

De Partij voor de Dieren  draagt  de gemeente op om de realisatie van schone energieproductie in polder Rijnenburg/Reijerscop te faciliteren en te stimuleren, rekening houdend met migratieroutes van vogels en vleermuizen en het beperken van overlast voor omwonenden. De bouwpauze is een bouwstop en Partij voor de Dieren vindt de polder ook na 2030 geen geschikte plek voor woningbouw.

Dit standpunt betreft vooral voor het leefmilieu van de huidige bewoners  en omwonenden (mens en dier) van de historische groene hart polder. Woningbouw in de polder is ook na de bouwpauze geen wens van de fractie, wel de bescherming van de huidige natuurwaarden die geleden hebben in de laatste jaren ´bouwpauze´ van de gemeente en provincie. Over participatie op zee door de gemeente is het standpunt van de Partij voor de Dieren: in belangrijke mate eens met het voorbehoud dat de voordelen voor het onderwaterleven opwegen tegen de nadelige impact op de ecologie, zoals op de  trekvogelroutes en vanwege het  onderwatergeluid door het heien van windmolens, op het onderwaterleven. Partij voor de Dieren blijft tot slot tegenstander van de biomassacentrale op Lage Weide en hamert erop te investeren in meer duurzame vormen van energie.

Student&Starter willen eerst verdichten in de stad om de urgente woningzoekenden nog in deze raadsperiode iets te kunnen bieden. Dit is nu al zeer urgent. Windmolenplannen kunnen dan ernaast in Rijnenburg ontwikkeld worden, maar of die daadwerkelijk doorgaan, hangt -voor S&S- af van o.a. deze condities (in willekeurige rangorde): a) de ontwerpen voldoen aan alle voorwaarden van het raadsbesluit in juli 2017 zoals het in kaart brengen van de huidige hinder naast een sociale gericht impact op woonomgeving, b) de ontwerpen zijn geen schijnduurzaamheid : als bijv. de periode van bouwpauze -2030 tekort is voor de businesscase van een windpark, wordt het nee, c) de ontwerpen zijn gemaakt met vroegtijdige en goede participatie van omwonenden:  schijnparticipatie en verrassingseffecten moeten uitgesloten zijn, d) de grootste CO2 reductie wordt behaald over de hele levensduur van het windpark (aanleg, operationeel, afbraak). Participatie in wind op zee kan wel mits de kaders helder zijn, de belanghebbende bekend zijn, en de gemeente per euro het beste rendement weet te behalenHet is niet óf wind op land, óf wind op zee maar én wind op land én wind op zeeMaar  wind op zee is iets waar de gemeente Utrecht in principe niet over gaat.

In de polder Rijnenburg dient direct begonnen te worden met ontwikkelen en bouwen van woningen. De PVV Utrecht is tegen het plaatsen van windmolens. De PVV is ook tegen zonneakkers, omdat het de weidevogels verdrijft.  Zonnepanelen op daken van gebouwen is prima.  De PVV is er mordicus op tegen, dat gemeentes participeren in wind op zee omdat het geen taak is voor een Gemeente.

De plannen om in polder Rijnenburg een energiepark te bouwen zullen onherroepelijk gevolgen hebben voor de leefomgeving en de toekomstige mogelijkheid tot woningbouw. De Piratenpartij is van mening, dat we woningbouw zo min mogelijk moeten beperken en vooral in moeten zetten op energiezuiniger en duurzamer bouwen. Laat de toekomstige woningen van polder Rijnenburg een energiepark op zich zijn, dan bereiken we veel meer.

Veel van de klimaat veranderingen kunnen wij in ons kleine land niet direct tegenhouden, maar we moeten onze infrastructuur en het gebruik daarvan er wel op inrichten. Desalniettemin is Evenwicht voor een energietransitie, Dit heeft als gevolg dat in de polder Rijnenburg wat ons betreft windmolens mogen worden geplaatst, mits er sprake is van gedegen participatie van de bewoners in dit gebied en de omwonenden.

Schone energie zijn wij voor. Maar op welke locaties windmolens moeten staan moet altijd in goed overleg met de betrokkenen. Misschien is participeren in windmolenparken in zee een optie. Maar is de mogelijkheid in eigen regio, dan zou dat goed onderzocht moeten worden. Om Utrecht zo aantrekkelijk mogelijk te houden om in te wonen moet er een goede verdeling komen van woningen voor in de sociale huur, middenhuur en vrije sector. Ook moet er gekeken worden naar meer kansen voor starters en woningen met voorzieningen voor ouderen. En dat het liefst zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Zo krijg je socialere wijken.

Volgens onze informatie kunnen de windmolens in Rijnenburg/Reijerscop omdat er een periode  overbrugd moet worden en het park tijdelijk is. De mogelijke overlast die de molens kunnen veroorzaken, weegt  minder zwaar dan de voordelen die het park oplevert voor de verduurzaming van de energie-opwekking. Indien het echter betekent dat de woningbouw in feite vanwege de windmolens jaren wordt uitgesteld, zijn wij geen voorstander, omdat woningbouw voor ons een hogere prioriteit heeft. Mocht het mogelijk zijn om met windmolens op zee te realiseren ten behoeve van de energiewinning in Utrecht, dan heeft dat voorkeur.

Tot sot

Er is na 21 maart zeer waarschijnlijk een andere samenstelling van college en raad en komen er dus mogelijk andere coalitieafspraken ter zake. Verder heeft de gemeente(raad) formeel nog niets besloten hoe in Rijnenburg en Reijerscop grootschalige wind – en/ of zonneparken samen kunnen gaan met het voorkomen van hinder voor de huidige en toekomstige inwoners en omwonenden. Dat gebeurt dus NA de verkiezingen. Wie NU kiest bepaalt echter wat in de periode van 2020 tot na 2050 (on)mogelijk gemaakt wordt in deze nu nog ongeschonden groene hart polder! Tevens merken we op dat van een gedegen, inhoudelijke bewonersparticipatie nog (steeds) geen sprake is geweest. Zie verder op deze site voor meer.

Het vervangen van de bouwplannen voor windmolens op land door windmolens op zee bespaart ruim 1 miljard Euro. Met dit geld kan extra windenergiecapaciteit op zee worden gebouwd, goed voor een CO2-reductie van 1,6 Megaton per jaar.

overheidskosten van windenergie op land en op zee in centen per kiloWattuur - NederWind.nl
Overheidskosten van windenergie op land en op zee in centen per kiloWattuur – NederWind.nl. Er is meer dan voldoende ruimte op de Noordzee voor windparken, die zowel de ambitie van het regeerakkoord van 2017 zullen produceren als ook de vervanging van alle nog te bouwen windmolens op land volgens het Energieakkoord uit 2013. Daarna is er nog steeds ruimte om een hoeveelheid groene stroom op te wekken, die driemaal zo groot is als de ambitie van het regeerakkoord van 2017.

Download het rapport Wind op Zee in relatie tot Wind op Land