Nieuws

Maak bezwaar: dien een zienswijze in!

Help met Indienen van Zienswijze(n) bij het
Ontwerpbestemmingsplan Windpark Rijnenburg en Reijerscop

Op 25 mei heeft gemeente Utrecht het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor de bouw van 4 windturbines in Rijnenburg en Reijerscop. Je hebt tot 6 juli de tijd om jouw menig geven en dus bezwaar te maken. Doe dat ook svp!

Dat kan op globaal niveau maar zeker ook en liefst op heel specifieke onderdelen van de plannen. Details die niet kloppen, uitgangspunten die verkeerd zijn gekozen, onjuiste toepassing van regels, onjuiste uitvoering van de Milieu Effect Rapportage, onvoldoende bescherming van mensen, dieren en milieu. Het verkwanselen van het uitzicht en karakter van de polders. Onvoldoende bescherming van archeologische waarden etc.

Of je het plan op details wilt verbeteren of compleet verwerpt, dien jouw zienswijze in. BVRR zal een zienswijze indienen maar we willen jou vragen dat ook te doen. 

De gemeente is verplicht om in een nota van antwoord een reactie te geven op de ingebrachte zienswijzen. Men kan zaken terzijde leggen maar soms ook de plannen nog (in details) aanpassen alvorens de behandeling in – en vaststelling door – de gemeenteraad plaatsvindt.

Laat je niet afschrikken door de enorme hoeveelheid stukken/pagina’s die zijn gepubliceerd. Focus je desnoods op die onderdelen die voor jou u het meest relevant zijn. 

Het ontwerpbestemmingsplan, het Combi-Milieueffectrapport en de ontwerpbesluiten bekijken kan je op de gemeentelijke website RoPubliceer. Op deze website zijn ook de ontwerpomgevingsvergunning (inclusief bijlagen) en het ontwerpbesluit Wnb ontheffing (inclusief bijlagen) te raadplegen. Om deze documenten in te zien klikt u op ‘alle bijbehorende documenten tonen’ in de linker kolom van de website en dan verschijnen deze documenten (elk in één pdf) in de rechter kolom van de website;

Dien je bezwaar in per brief, zet je handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan, Windpark Rijnenburg en Reijerscop. Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend over het ontwerpbestemmingsplan gaat of ook betrekking heeft op het CombiMER of de gecoördineerde besluiten?

Voor een opzetje voor jouw brief aan de gemeente klik hier. 

Zeker als je sterke bezwaren hebt en duidelijke argumenten waarom de huidige plannen niet deugen en van tafel moeten of stevig moeten worden aangepast is je reactie zeer gewenst.

Alvast zeer bedankt!