Nieuws

Nieuws van BVRR augustus

Beste lezer,
sinds de laatste nieuwsbrief van 2 mei, toen Gemeente Utrecht en Buren van Rijnenburg (BVRR) nog zeer moeizaam contact onderhielden en wij in geen enkel opzicht konden participeren in de processen die reeds enkele maanden gaande waren t.b.v. de realisatie van een energielandschap Rijnenburg/Reijerscop – zie  Persverklaring Buren van Rijnenburg 20180517 [pdf] en  Bijdrage raadsinformatiebijeenkomst 31 mei 2018 [pdf] , is de situatie nu dusdanig gewijzigd, dat we constructief met elkaar in gesprek zijn.

Voortgang participatie
In de maand juli zijn er gesprekken op gang gekomen met de projectorganisatie bij monde van Jesse van Elsberg. Dit mondde uit in een gezamenlijke bijeenkomst van BVRR, Projectorganisatie en onderzoeksbureau DGMR op 25 juli 2018.
Eerder hadden wij een lijst met 38 vragen aan B&W en de Raad doen toekomen – zie  Vragenlijst Pauzelandschap Rijnenburg [pdf] . Deze lijst bevatte vragen van verschillende aard aan de projectorganisatie/wethouder Lot van Hooijdonk betrekking hebbend op het proces dat gaande is.

Constructief met elkaar in gesprek

In de brief van B&W dd 12 juli 2018 – zie  Antwoordbrief vragen pauzelandschap, Jesse v Elsberg 12 juli 2018 [pdf] is globaal antwoord gegeven op de meeste vragen. In de vergadering van 25 juli is van de zijde van BVRR veel aandacht gevraagd voor de wijze waarop hinder wordt bepaald. Dit komt in een volgende afspraak eind augustus uitvoerig aan de orde. Een tweede vervolgafspraak met de projectorganisatie is gepland begin september.
BVRR was uitgenodigd op de werkbijeenkomsten om daar met een eigen stand onze zienswijze en doelen te presenteren – zie BVRR Diapresentatie bij de tweede werkbijeenkomst 30 juni 2018.
Op de tweede werkbijeenkomst zijn enkele scenario’s uit de eerste bijeenkomst verwijderd, aangepast of toegevoegd zie Gemeente stukken terugkoppeling bijeenkomsten. Een geheel nieuw scenario is het Polderscenario, gemaakt door het niet-uitgetreden deel van de uitwerkingsgroep. De hinderaspecten van dit scenario heeft onze speciale aandacht, omdat het scenario in zijn totaliteit een interessant alternatief is om te vergelijken met de andere scenario’s (m.u.v. het zonscenario Zon Voorop) met meer windmolens en dichter bij de woningen.
Over het zonscenario zijn we zeer positief. We hebben op verzoek daar enkele voorstellen tot aanpassing voor ingediend – zie  Inbreng BVRR op scenario Zon Voorop, 8 aug 2018 [pdf] .

Draagvlak voor de verschillende scenario’s
In de vergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte (CSR) op 14 juni, stelde wethouder Lot van Hooijdonk dat de mate van draagvlak voor de verschillende scenario’s, geuit in de werkbijeenkomsten, wordt meegenomen in de uiteindelijke verslaglegging van het gehele proces.
Vooruitlopend daarop hebben wij reeds een evaluatie uitgevoerd aan de hand van de reactieformulieren van beide werkbijeenkomsten.

Beperken van hinder

Evaluatie van deze Reactieformulieren tweede werkbijeenkomst 30 juni zegt ons, dat op de vraag: “waar maak je je het meest zorgen om”, de overgrote meerderheid aangeeft:
Geluidshinder/infrasoon geluid/slagschaduw/gezondheidsrisico’s van windmolens. In mindere mate wordt waardedaling genoemd.
En op de vraag: ”en als de Raad voor scenario met maximale opbrengst kiest, wat vind je dan dat het zwaarst moet wegen”:
“Beperken van hinder” als keuzemogelijkheid wordt het meest aangekruist (56 keer), gevolgd door “recreatiefuncties” (10x), “financiële participatie” (6x) en “ruimtelijke waarde” (6x). De rest geeft meerdere antwoorden (=> ongeldig), vult niets in of maakt een eigen item.
Het is overduidelijk, dat de bezoekers van deze tweede werkbijeenkomst, net als bij de eerste werkbijeenkomst – zie Analyse reacties eerste werkbijeenkomst Energielandschap Rijnenburg 17 mei 2018 [pdf] , de grootste zorgen hebben bij de mogelijke plaatsing van windmolens. Dat is het belangrijkste, wat hen bezig houdt.

Ontwikkelingen in de buurgemeenten
Nadat eerder de gemeente Nieuwegein er mede voor had gezorgd, dat BVRR tóch met een stand aanwezig kon zijn op de eerste werkbijeenkomst – zie AD 18mei 2018 Kritische vereniging windmolens toch welkom met stand op bijeenkomst – heeft onlangs de gemeente IJsselstein aangegeven geen windmolens aan haar gemeentegrens met Utrecht te accepteren – zie AD 8 juli 2018IJsselstein duldt geen Utrechtse windmolens aan gemeentegrens.

De toekomst
BVRR zal zich actief blijven inzetten hinder te voorkomen voor al die duizenden omwonenden en inwoners bij de te realiseren plannen voor een energielandschap in Rijnenburg/Reijerscop. Er is nog een lange weg te gaan. Belangstellenden die hier met een actieve rol in willen bijdragen vragen wij contact met ons op te nemen.