Over Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR)

Grootschalige windmolens in de directe omgeving van de polder Rijnenburg leidt al in de planvorming tot veel onrust en bestuurlijke problemen: er is immers een enorme impact op de bestaande functies van deze groene-hart polder en ook voor de toekomst na 2030 voor duurzame woningen. Maar ook op landschap, levende natuur, dag-nachtritme, of waardedaling van bestaande huizen. Los daarvan ontstaan er bepaalde vormen van hinder die niet te bestrijden zijn (o.a. met betrekking tot geluid en slagschaduw, lichthinder). Deze belangengroep ziet in zonne-energie en kleinschaliger opzet veel meer toekomst.

© www.arendvandam.com
© www.arendvandam.com
Hoofddoel: hinder voorkomen

Het hoofddoel van de belangengroep is het voorkomen van hinder. Dat doel en de aanpak zijn verwoord als volgt:

De belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) is actief als belangenorganisatie voor personen die wonen in of rond het hierna omschreven plangebied genaamd Rijnenburg /Reijerscop binnen een afstand van 1500 meter dan wel binnen een afstand van tien maal de tiphoogte van (geplande) windturbine(s).

Dit plangebied wordt in het oosten en noorden begrensd door de snelwegen A-2/A-12 (inclusief de bermen ter weerszijden van deze snelwegen), en in het zuiden en westen door de gemeentegrenzen van Woerden, Montfoort en IJsselstein. Het gebied valt grotendeels onder het bestuur van de stad Utrecht en is onderdeel van de wijk ‘Vleuten- de Meern – Haarzuilens’.

Doel van de BVRR is

a) het voorkomen van hinder en andere overlast voor mens en dier bij de mogelijke plaatsing van windturbines en/of zonnevelden in het gebied Rijnenburg/Reijerscop van de gemeente Utrecht.

Definities

  • “hinder” is beleving van verstoring wanneer windturbines en/of zonnevelden iemands gedachten, gevoelens en/of activiteiten negatief beïnvloeden.
  • “zonneveld” is een veld met zonnepanelen al dan niet draaibaar, al dan niet met accumulatoren voor opslag van duurzame energie.

b) het realiseren van een proces- en rekenmodel voor het inzichtelijk krijgen van de samenhang van relevante parameters1 voor het minst hinderlijke energielandschap in het genoemde gebied, al dan niet gebaseerd op eigen dan wel door andere aangeleverde scenario’s met windmolens en/of zonnevelden.

1 Parameters zijn vaak gekoppeld. Zo is de rotordiameter bepalend voor veiligheid, geluid, opstelling en wordt die gekoppeld aan de daadwerkelijke hoeveelheid CO2 reductie.

Definities

  • “energielandschap” is een landschap waarvan de milieu- en gezondheidseffecten van het plaatsen van windturbines en/of zonnevelden inzichtelijk is gemaakt ten opzichte van de huidige hinderbeleving”. Inzichtelijk maken betekent hier hetzij door metingen, hetzij door simulaties, de hinderbeleving in meerdere dimensies real time afbeelden.

 

De BVRR tracht dit te bereiken door

  1. het vertegenwoordigen (en zo het ondersteunen) van haar achterban tijdens het voorbereidingstraject van de mogelijke plaatsing van windturbines en/of zonnevelden, en bij vervolgactiviteiten als gevolg van de plaatsing daarvan.
  2. en voorts door het aanwenden van alle wettige middelen welke voor het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

 

Contact

burenvanrijnenburg@gmail.com