Nieuws

VIDEO Pitch Buren van Rijnenburg tijdens Raadsinformatiebijeenkomst

Bij de Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht op 18 februari beet Pieter van Veenen van Buren van Rijnenburg het spits af. De toespraak tot de raad is hier in twee video’s te zien en horen. Daaronder de tekst die aan de raad is overhandigd.
Verslagen van de bijeenkomst kunt u lezen bij ad.nl en rtvutrecht.nl.
Meer reacties van bezoekers van de bijeenkomst leest u in dit document: Reacties op Raadsinformatiebijeenkomst 18-2-2020 (PDF)

Deel 1/2

 

Deel 2/2

 

Geachte Raadsleden.                                                   

De uitgebreide Reactie van Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) op het College voorstel hebben wij u eerder toegezonden. (zie BVRR reactie van 5-2-2020, www.bvrr.nu).
Wij vinden dat de verstrekte informatie ernstig tekortschiet. Ik volsta hier met enkele conclusies.

  1. Oorsponkelijke afspraken niet nagekomen

De Collegepartijen zijn het onderling niet eens over mogelijke toekomstige woningbouw. Daarom is het College niet in staat een integraal plan te leveren. Dit was één van de voorwaarden uit het Startdocument 6-7-2017. Bij een integraal plan gaat het niet alleen om duurzame energie maar ook om woningbouw en groen, recreatie en sport.
Vele partijen willen dat er onderzoek naar woningbouw wordt gedaan.
Men is er van overtuigd dat het Utrechts woningtekort sneller en efficiënter kan worden opgelost door in te zetten op zowel bouwen binnen de stad en als in Rijnenburg.
Zolang geen besluit wordt genomen over woningbouw in Rijnenburg voldoet dit plan niet aan de afspraken.
Woningbouw moest vanaf 2030 mogelijk zijn maar de geplande windturbines staan er nu minimaal tot 2042 en zetten de polder voor lange tijd op slot voor iedere andere ontwikkeling.

  1. Informatie over geluidsoverlast verzwegen

Bewoners hechten veel belang aan het DGMR rapport over het hoorbare geluid. Dit is een aanvullend rapport dat is gevraagd door de toenmalige uitwerkingsgroep en komt naast het rapport over de wettelijke normen. Wettelijke normen bieden weinig bescherming omdat men uitgaat van jaargemiddelden. Je hoort de turbines vooral bij ongunstige wind. Daarom heb je weinig aan gemiddelden.

Uit de rapporten van het hoorbare geluid blijkt overduidelijk dat omwonenden in de wijken van De Meern en Nieuwegein vele uren per dag en vooral ‘s nachts geluidshinder van hoorbaar geluid ondervinden Zelfs bij turbines op grotere afstand van 1300 meter wordt 3 uur hoorbaar geluid in de nacht gescoord.

Het meest opmerkelijk zijn de resultaten van het hoorbare geluid in de polder. Die zijn zelfs dramatisch slecht te noemen. Deze gegevens zijn echter niet door de gemeente aan de raad verstrekt. Wij hebben de gegevens boven water gehaald. Op (het meest zuidelijke) meetpunt 15 midden in de polder aan de Nedereindseweg 543 is het geluid bij ongunstige wind 23 uur per etmaal hoorbaar.

Het College was van mening dat de gebruikte methode voor geluidsmeting in de polder niet geschikt zou zijn. Echter het second opinion rapport van onderzoeksbureau Cauberg en Huygen onderschrijft in grote lijnen de uitkomst van het DGMR rapport.

Hun conclusie is:

(wij) zijn van mening dat de gehanteerde hoorbaarheidsmethode in beginsel ook van toepassing is voor de meeste woningen in de polder. De rekenresultaten maken duidelijk dat ter plaatse van de woningen in de polder (met name 15,17,en 18) de windturbines gedurende langere periodes hoorbaar zijn. (Dit is mede te verklaren door het feit dat die woningen op grote afstand van de omliggende snelwegen zijn gelegen waardoor de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer laag is.)”

Deze essentiële gegevens over het hoorbare geluid in de polder moeten eerst op tafel komen voordat de Raad tot formele besluitvorming kan komen.

Het is naar onze mening moreel verwerpelijke gedachte om woningen naast windturbines te bouwen.

Laagfrequent geluid
Uit meerdere publicaties blijkt dat laagfrequent geluid mogelijk de belangrijkste bron van gezondheidsklachten is vanwege windturbines.
Het eerder genoemde second opinion rapport van onderzoeksbureau Cauberg en Huygen komt met de aanbeveling “om – voorafgaand aan formele procedures – nader onderzoek te doen naar de effecten van laagfrequent geluid vanwege windturbines”.
Eveneens is in eerder genoemd second opinion rapport aanbevolen  t.b.v. de stilstandvoorziening de strengere minimale zonnestand van 3 graden te hanteren i.p.v. 5 graden. Dit leidt tot vaker stilzetten.

  1. Geen eerlijke afweging opbrengst zon en windenergie

Er wordt bewust een veel te rooskleurig beeld geschetst van de verwachte opbrengst van wind energie en een veel te lage berekening geleverd over de verwachte opbrengst van zonne-energie. De verwachte opbrengst van wind zou 15 Gwh per turbine zijn en zou bij 8 turbines op papier op 120 Gwh per jaar komen. Op grond van onderzoek van de Universiteit Utrecht bij windpark Houten blijkt de werkelijke opbrengst 30% lager uit te komen wat zou leiden tot een opbrengst van 80 Gwh.  Zonne-energie daarentegen kan een opbrengst leveren van 1 Gwh per jaar Bij 230 ha. is dit 230 Gwh per jaar. Zon levert dus bijna 3 maal zoveel op zonder hinder voor huidige omwonenden en toekomstige bewoners van Rijnenburg.

Pieter van Veenen
Buren van Rijnenburg en Reijerscop
06 47932864