Nieuws

Plan windturbines brokkelt steeds verder af

Tijdens een Raadinformatiebijeenkomst van 19 januari over Rijnenburg gaf de gemeente toe dat initiatiefnemers voor windturbines in Rijnenburg geen enkele particuliere grondbezitter meer hebben die wil meewerken aan de plannen. In Rijnenburg resteert nu nog slechts één turbine op een ongelukkig gelegen perceel gemeentegrond ten zuiden van de eendenkooi.

Ook in Reijerscop hebben grondeigenaren in overgrote meerderheid gevolg gegeven aan de Oproep van BVRR van 31 juli 2020, samen met Bewonersgroep Reijerscop, om niet mee te werken aan het Energielandschap. Wij hebben in Reijerscop het front vrijwel gesloten kunnen houden met uitzondering van één grondpositie aan de uiterste westzijde van Reijerscop. De twee overgebleven turbines liggen meer dan 2,5 km van elkaar verwijderd. Naar verwachting is het plan voor windturbines alleen al op grond van de hoge aansluitkosten niet rendabel.

Toch geeft de gemeente nog niet toe dat de aanbesteding is mislukt. De waarschijnlijke conclusie die de gemeente trekt is volgens Hans Kraaij, projectleider van de gemeente voor de gebiedsontwikkeling, dat “Rijne Energie, Eneco en BHM Solar geselecteerd moeten worden als initiatiefnemer voor windmolens in Rijnenburg en Reijerscop”.
Begin februari maakt het College zijn conclusies bekend en mogelijk wordt dan nog besloten tot een tweede termijn van drie maanden voor initiatiefnemers om met plannen te komen.

Van vijf naar twee turbines
Het op 1 november gepresenteerde plan van Rijne Energie, Eneco en BHM Solar zou vijf windturbines bevatten plus 27 ha. zonne-energie (waarvan 20 ha. op gemeentegrond van de Nedereindse Plas). Al spoedig bleek dat er in het plan twee fictieve turbines waren opgenomen waarvoor nog geen grondposities waren verworven. In de berekeningen waren die fictieve turbines wel meegenomen. Vanaf begin december wisten ingewijden dat ook de laatste resterende particuliere grondbezitter in Rijnenburg is afgehaakt.

De opbrengst van de twee resterende windturbines is slechts 30 GWh. Dat is vijf keer minder dan de mogelijke opbrengst van zonne-energie. De maximale opbrengst aan zonne-energie op 230 ha. in het Energielandschap is gesteld op 160 GWh. Maar ook voor zonne-energie wordt door grondeigenaren geen medewerking verleend zolang de windturbines onderdeel vormen van het Energielandschap. “De bouw van windmolens staat woningbouw in Rijnenburg in de weg”, aldus de Kopgroep van het Consortium van Grondeigenaren in het AD van 21 januari.

Quickscan Verstedelijking Rijnenburg
In de reactie van het Consortium op de Quickscan Verstedelijking Rijnenburg benadrukken de grondeigenaren de noodzaak van een integrale planning “vanuit de enorme vraag naar betaalbare en grondgebonden woningen in samenhang met een tijdelijk energielandschap”. Het Consortium stelt dat er mogelijkheden zijn voor gefaseerde startbouw binnen 6 tot 10 jaar. Het hoeft dus niet 15 jaar te duren zoals in de Quickscan wordt gesteld.  Het Consortium houdt rekening met een tijdelijk energielandschap (zonne-park dus!) van 20 jaar naast de woningbouw en een gemiddelde woningbouw van jaarlijks maximaal 2.000 woningen. Het tijdelijk energielandschap maakt na 20 jaar plaats voor de laatste fasering van Rijnenburg.

Verder worden ten onrechte de kosten van het OV-project Wiel met Spaken (3 miljard euro) toegerekend aan de kosten voor ontsluiting van Rijnenburg. Het Consortium pleit voor koppeling met hoogwaardige OV/sneltram aan de aan te leggen tramverbinding via Merwede naar Papendorp en Nieuwegein, waarvoor door de gemeente al subsidie is aangevraagd.

Impasse kan nog jaren duren
De huidige situatie is een volledige impasse die nog jaren kan duren met als resultaat geen woningen en geen energielandschap. Op initiatief van CDA en VVD heeft een meerderheid in de Tweede Kamer zich uitgesproken voor spoedige woningbouw in Rijnenburg. Ook binnen D66 wordt nu aangedrongen op versnelde plannen voor woningbouw. Wij doen een beroep op de oppositie om eensgezind te pleiten voor een compromis voor woningbouw in combinatie met een tijdelijk zonnepark.

Buren van Rijnenburg en Reijerscop
www.bvrr.nu

  • Wij zijn vóór ondersteuning van de energietransitie. Primair via ‘Wind op zee’ en ‘Zon op land’. ‘Wind op land’ kan eveneens maar zeker niet binnen een afstand van 10x de tiphoogte van windturbines ten opzichte van woonkernen. Zo voorkomen we horizonvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade door Laag Frequent Geluid.
  • Tevens zijn wij vóórstander van grootschalige (overwegend grondgebonden) woningbouw in de Polder Rijnenburg om zo vanuit de gemeente ook woningen voor woningzoekenden en zeker ook starters beschikbaar te maken.
  • Wij zijn vóór een integrale planontwikkeling voor de polders Rijnenburg en Reijerscop waar naast energie-opwekking en woningbouw tevens plaats wordt gemaakt voor groen, recreatie en sport (bijv. een roeibaan).

Dit bericht is ook verspreid via onze nieuwsbrief van januari 2021.