Nieuws

Reactie BVRR op conceptvoorstel College B&W

  1. BVRR heeft kennisgenomen van het Utrechtse College voorstel Duurzame energie Rijnenburg dat gisteren 3-4-2019 naar buiten is gebracht. In deze verklaring geven wij u hieronder onze eerste reactie op de voorstellen.
  2. Zoals door ons al enige tijd werd verwacht komt het College in dit conceptvoorstel met een nieuwe visie waarin de eerdere gepresenteerde zes scenario’s voor duurzame energie worden samengebracht in een visie met zoekgebieden voor zowel zonne-energie als ook voor windenergie. In de visie wordt gekozen voor een combinatie van beide vormen van duurzame energie opwekking. Deze visie wordt voorgelegd aan de provincie en omringende gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden met verzoek hierop te reageren.
  3. Met deze keuze lijkt men voorbij te gaan aan de oorspronkelijke opdracht van het Raadsbesluit van 6-7-2017 waarin de opdracht werd gegeven om een scenario uit te werken en uiteindelijk aan de raad voor te leggen met alleen zonne-energie naast andere scenario’s met een combinatie van zonne- en windenergie.
  4. BVRR houdt vast aan zijn voorkeur voor het scenario Zon Voorop met alleen zonne-energie, waarmee Utrecht kan kiezen voor het grootste zonnepark in Nederland met een opbrengst van ruim 40 Mwe, meer dan 10 grote turbines van 230 meter hoog die elk 4 Mwe op papier kunnen opleveren. Sinds de presentatie van de zes scenario’s aan bewoners in drie bijeenkomsten van 17 mei, 30 juni en 9 oktober 2018 is het aantal handtekeningen voor zonne-energie gestegen van 1200 naar meer dan 1600.
  5. Het nieuwe voorstel voldoet ook niet aan de oorspronkelijk opdracht uit het Raadsbesluit van 6-7-2017 om een integraal plan voor Rijnenburg te ontwikkelen waarin tevens wordt gekeken naar de toekomstige woningbouw en de geplande groen- en recreatiefunctie van het gebied. Wij dringen opnieuw erop aan om zich aan de afspraak te houden en te komen tot een integrale planontwikkeling voor het gebied. Ook Provinciale Staten van Utrecht hebben op 5-11-2018 een motie aangenomen waarin zij bij de gemeente Utrecht aandringen op een integrale planontwikkeling voor Rijnenburg.
  6. De geplande woningbouw die vanaf 2030 mogelijk moet zijn wordt nu naast de megagrote windturbines gepland.
  7. Zoals eerder door ons werd geconstateerd heeft men zich ook niet aan de afspraak gehouden om een scenario met windenergie te ontwikkelen waarbij het geluid in omringende wijken De Meern en Nieuwegein niet boven het geluid van de snelwegen mocht komen. Alle scenario’s leveren hoorbaar geluid op alle meetpunten in Nieuwegein en De Meern. Zie voor meer details bijgevoegde notitie De toekomst van Rijnenburg , die wij vorige week aan informateur Bram van Ojik hebben toegezonden.
  8. Tenslotte wordt in het College voorstel opnieuw voorbij gegaan aan de geluidsgegevens van het hoorbare geluid in de polder. Deze berekeningen van het door de gemeente ingehuurde bureau DGMR zijn pas na de bewonersbijeenkomsten door BVRR boven water gebracht en op 28-11-2018 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er bij scenario’s met zes turbines op een meetpunt midden in de Nedereindseweg bij ongunstige wind (windkracht 5 richting meetpunt) sprake is van 23 of 24 uur hoorbaar geluid. Gevolg: slapeloze nachten, stress of stilzetten. Dit meetpunt is ook het midden van de toekomstige geplande woningbouw van minstens 10.000 woningen die door de turbines wordt geblokkeerd tot minstens 2043.
  9. Wij verwijzen naar ons alternatieve plan De Toekomst van Rijnenburg, waarin wij pleiten voor een integrale planontwikkeling van woningbouw, groen en recreatie en groene energie.

Beeld: theimagineers.com