Nieuws

Voorstanders windenergie draaien de klok terug

Inge Verhoef en Robert Vermeulen bepleiten in een opiniestuk in Trouw (23-3-2021), dat er meer windmolens moeten komen en dat de overheid hen daarbij moet helpen.

In Regionale Energie Strategieën (RES) zou men vaak voor zonneprojecten kiezen, omdat inwoners moeite hebben met windmolens.

Opvallend is, dat de schrijvers van het opiniestuk melden, dat onderzoek uitwijst, dat driekwart van de bevolking vóór windmolens is. Wij zien dat de praktijk anders uitwijst. Overal in den lande waar windmolenprojecten zijn gepland, blijken de bewoners tellkens in overgrote meerderheid tegen de komst van deze windmolens te zijn, zelfs groenlinks-stemmers getuige het verzet in IJburg onlangs.

Zonne-energie levert steeds meer op

Deze voorstanders van windenergie draaien de klok terug. Tijdens het Energieakkoord uit 2013 dachten velen nog dat windenergie op land onontkoombaar was om de klimaatdoelen te halen. Verplichte doelstellingen voor windenergie werden per provincie of door het rijk opgelegd, ook als een gemeente tegen was. Dankzij technologische ontwikkeling is dit niet meer nodig. Zonne-energie levert steeds meer op. Bij het Klimaatakkoord 2019 is afgesproken dat de keus voor energieopwekking op land regionaal moet worden gemaakt. Deze keus moet passend zijn in de lokale situatie en maatschappelijk draagvlak is vereist.

Wind op zee

In het Klimaatakkoord uit 2019 is een hoofdrol weggelegd voor duurzame energie op zee die vrijwel zonder subsidie wordt gerealiseerd. Wind op zee is in 2030 goed voor 60% van de op te wekken duurzame energie. Voor de overige 40% moet nu op regionaal niveau een keus worden gemaakt tussen zon en wind. Het grootste deel wordt al opgewekt in bestaande projecten of in projecten in de pijplijn waarvoor al subsidie is verstrekt. Toen koos men nog voor 80% voor wind en 20% voor zon. Bij nieuwe projecten is de verhouding omgekeerd. Met zon kunnen de klimaatdoelen ruimschoots worden gehaald. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende onlangs een overaanbod van 52,5 TWh, terwijl het doel is gesteld op 35 TWh. De PBL prognose verwacht geen substantiële toename van wind op land.

Marionet

Dit voortschrijdend inzicht is helaas nog niet overal doorgedrongen. Inge Verhoef (in Utrecht bekend als spreekbuis van Rijne Energie) treedt op als marionet van het Utrechtse College, dat koste wat kost windturbines in Rijnenburg en Reijerscop wil plaatsen. Dit ten koste van de gezondheid van huidige omwonenden en bewoners van Rijnenburg waar meer dan 25.000 broodnodige woningen kunnen worden gerealiseerd. Kritische geluidsrapporten van adviesbureau DGMR en een second opinion rapport van Cauberg en Huygen(2019)  berekenden vele uren hoorbaar geluid over de gehele dag.

Woningbouw en zonnepark

Buren van Rijnenburg en Reijerscop bepleiten samen met projectontwikkelaars en grondbezitters voor dit gebied een alternatief met woningbouw en een tijdelijk zonnepark. Dit levert meer dan twee keer zo veel duurzame energie op als het huidige plan van Rijne Energie met windturbines.