Nieuws

Wijkoverleg Galecop stelt vragen n.a.v. conceptvoorstel van college Utrecht

Het Wijkoverleg Galecop heeft vragen gesteld aan wethouder Elllie Eggengoor (VVD) van Nieuwegein naar aanleiding van het conceptvoorstel van het college Utrecht inzake het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Het Wijkoverleg vraagt zich af hoe het college van Nieuwegein gaat reageren richting het college van Utrecht. Hieronder de volledige tekst:

Hallo Ellie,

Wellicht ben je verrast dat ik nu pas reageer inzake de visie die de gemeente Utrecht, althans college dan, heeft gepresenteerd inzake Rijnenburg en Reijerscop.

Met een team van mensen hebben we de documentatie onderzocht en gevolgen ingeschat. Deze gevolgen zijn voor Galecop zeer aanzienlijk:

  1. Geluidsoverlast en belasting: zowel hoge als lage tonen en daarmee (bewezen) impact op de gezondheid van mensen in de vorm slapeloosheid en reductie hartfunctie en meer
  2. De impact van de windmolens komt tot ongeveer de AC Verhoefweg qua slagschaduw en wellicht ook geluidsbelasting
  3. De molens zullen vanuit zeer veel woningen en nog meer veel appartementen, zichtbaar zijn en daarmee een enorme verstoring van het lichtbeeld geven gedurende avonden en nachten.
  4. De enorme negatieve effecten op vogels en insecten laat ik hierbij maar even buiten beschouwing
  5. Eventuele plaatsing van windmolens in het gebied betekent dat de wijk Galecop aanzienlijk in aantrekkingskracht inboet en daarmee ook de waarde van woningen; in de visie staan achterhaalde minimale compensatie maatregelen. 

Als wijkoverleg zijn wij ronduit benieuwd welk signaal het college heeft of gaat afgeven richting het college van Utrecht. Het college heeft een zorgplicht en wat ons betreft is die zorgplicht heel eenvoudig: tot aan de grenzen van Nieuwegein geen overlast veroorzaakt door windmolens. Dit betekent dat de gemeente Utrecht haar visie bijstelt en wel zodanig dat er geen overlast optreedt door windmolens op Nieuwegeins grondgebied. In concreto betekent dit dat de windmolens in de bijgestelde visie op een afstand van 2.000 (=10x de tiphoogte, evt nog meer namelijk 2.300m) meter van de grenzen van Galecop (en naar ik inschat ook van de wijken Batau N en Z) worden geplaatst; nog liever geen windmolens gezien genoemde impact. 

Wij hebben ondertussen gezien dat de gemeente Nieuwegein, het college in eerdere situaties (Rijnhuizen) en advies inzake windmolens in Houten, heeft aangeven dat er in de buurt van woningen geen windmolens gewenst zijn. Wij gaan er vanuit dat het college ook in deze situatie hetzelfde signaal afgeeft richting het college van Utrecht. Merk hierbij op dat de afstand woning – windmolens in het klooster aanzienlijk kleiner kan zijn dan 2000 meter vanwege de aanzienlijk lagere hoogte.  

Verder goed om te weten dat er een petitie is waarbij mensen kunnen aangeven of ze voor zonnepanelen en tegen windmolens zijn. Deze petitie is ondertussen 1700 keer ondertekend; het aantal groeit per dag met vele tientallen. 

Gezien het gelopen traject, met de zoveelste ronde in een schijninspraak-proces,  waarbij naar nu is gebleken dat de input van de uitwerkingsgroep volledig maar dan ook volledig ter zijde is geschoven, mag het duidelijk zijn dat de wijk Galecop langzamerhand in een andere modus gaat opereren. Als wijkoverleg hebben wij in onze statuten staan dat we opkomen voor de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk, dat gaan we dan ook doen. Ik ga er vanuit dat het college van Nieuwegein ook haar verantwoordelijkheid neemt en in de publiciteit afstand neemt van de visie van het college van Utrecht. Wij zullen waar mogelijk en zinvol de media opzoeken en bij uitblijven van een passende reactie vanuit het college hiervan de media op de hoogte stellen. De leden van de raad zullen we uiteraard ook benaderen. 

Wij treffen elkaar volgende week dinsdag, we vernemen dan graag welke acties er zijn en/of worden genomen. Jouw/die van het Nieuwegeinse college,  inhoudelijke reactie zie ik echter ook graag schriftelijk tegemoet. Ik zie de reactie met vertrouwen tegemoet en ga er vanuit dat er een helder, eenduidig signaal wordt afgegeven dat in zeer hoge mate overeenkomt met de eerdere reacties als hierboven genoemd.

Met een warme groet vanuit Galecop namens stichting Wijkoverleg Galecop

Jan van Rossum (voorzitter)

M: wijkovergalecop@gmail.com