Nieuws

Windturbines in Woerden niet nodig om klimaatdoelen te halen

Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) stelt in een advies (bijgevoegd) aan de gemeenteraad van Woerden voor dat de gestelde opgave voor 2030 voor opwekking van duurzame energie met één derde kan worden verlaagd. “Hiermee levert Woerden nog steeds een goede proportionele bijdrage aan het bereiken van de Klimaatdoelen. Met ons voorstel kunnen de geplande windturbines in Reijerscop uit het Raadsvoorstel worden geschrapt”, aldus BVRR.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelde in februari van dit jaar in een monitoring rapport van de Regionale Energie Strategie (RES) vast dat er landelijk door de 30 regio’s een overaanbod is gedaan van 52,5 TWh terwijl 35 TWh nodig is om de Klimaatdoelen te halen. Tweederde wordt al geleverd door bestaande projecten of pijplijnprojecten die reeds goedgekeurd zijn. Slechts éénderde moet nog worden ingevuld met nieuwe projecten en dat kan gemakkelijk met zonne-energie. Ook voor de Regio U-16, waarvan Utrecht en Woerden deel uitmaken, geldt dat het gestelde doel van 1,8 TWh één derde hoger is dan nodig voor een gemiddelde proportionele bijdrage. Dat is gemiddeld1,2 Twh.

“Laat u zich niet opjagen door de windmolen lobby die onnodig zoekgebieden voor windenergie over het land uitstrooit. Laat u niet misleiden door schijnbare ideële verhalen over het redden van het klimaat. In werkelijkheid gaat het om commerciële belangen van de windmolen lobby. Met deze onnodige windturbines wordt het draagvlak voor energietransitie ondermijnd”, aldus het BVRR-advies.

Gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisico’s van windturbines worden onderschat. Zo verwijst men naar wettelijke normen die zijn gebaseerd op gemiddelden terwijl er vooral sprake is van geluidsoverlast op uren met ongunstige wind. Op aandrang van omwonenden is er in 2018 onderzoek gedaan naar het hoorbare geluid bij ongunstige wind aan de overzijde van de snelwegen in De Meern en Nieuwegein. “Wij denken dat de uitkomsten van de kritische geluidsrapporten ook van toepassing zijn voor de vergelijkbare situatie van zuidelijke woonwijken in Harmelen. Deze liggen immers ongeveer op ca. 500 meter van de A12. Ook hier zal bij ongunstige wind sprake zijn van meerdere uren hoorbaar geluid in de nacht boven het geluid van de snelwegen”. 

Tenslotte zal het levensgeluk van 30 tot 40 families die wonen in de directe omgeving van de geplande turbines in Reijerscop door de turbines totaal worden verwoest, aldus het BVRR-advies.

 

Hieronder ons advies

 

BVRR-advies (Buren van Rijnenburg en Reijerscop)

Raadsvoorstel Gemeente Woerden – Afwegingskader grootschalige duurzame energie 1 juni 2021

 

Utrecht, 22 juni 2021

Geachte Raadsleden,

Met grote interesse hebben wij als Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) kennisgenomen van het Raadsvoorstel en Afwegingskader grootschalige duurzame energie van 1 juni 2021.

Omdat wij in de discussie over het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop sinds 2017 in de gemeente Utrecht met dezelfde vragen zijn geconfronteerd die nu in uw gemeente spelen willen wij graag op grond van onze ervaringen een kort Advies aan u voorleggen om tot een Wijziging van het Raadsvoorstel te komen.

 

Ons Wijzigingsadvies is

Stel de Opgave voor 2030 van de gemeente Woerden voor opwekking van duurzame energie met 1/3 naar beneden bij van 42 GWH kleinschalig en 70 GWh grootschalig naar 42 GWh kleinschalig en 35 GWh grootschalige opwek. Hiermee levert Woerden nog steeds een proportionele bijdrage aan het bereiken van de klimaatdoelen. Met ons voorstel kunnen de omstreden megaturbines in Reijerscop uit het voorstel worden geschrapt.

 

Motivering voor neerwaartse bijstelling van de opgave voor 2030

In de voorgestelde opgave wil Woerden samen met de Lopikerwaard gemeenten (Oudewater, IJsselstein, Lopik en Montfoort) een gezamenlijke bijdrage leveren van 260 GWh aan de RES van de U-16 waarvan het doel op 1,8 TWh is gesteld.

De 30 regio’s moeten gezamenlijk een bijdrage leveren van 35 TWh om aan de Klimaatdoelen te voldoen. De gemiddelde bijdrage is 1,2 TWh. Daarom is de RES-doelstelling van de U-16 namelijk 1,8 TWh buitenproportioneel. Het aanbod van de RES U-16 is 1/3 hoger dan nodig is om de klimaatdoelen te halen. Wij stellen dat een proportionele bijdrage van 1,2 TWh voor de U-16 voldoende is om de Klimaatdoelen te halen. Laat u zich niet opjagen door de windmolen lobby die onnodig zoekgebieden voor windenergie over het land uitstrooit. Laat u niet misleiden door schijnbare ideële verhalen over het redden van het klimaat. In werkelijkheid gaat het om commerciële belangen van de windmolen lobby. Met deze onnodige windturbines wordt het draagvlak voor energietransitie ondermijnd.

Het Raadsvoorstel verwijst in de Argumenten onder punt 3.2 naar het Monitor-rapport over de concept RES van 1-2-2021 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Echter het voorstel vermeldt niet de hoofdconclusies uit dit rapport. Het PBL concludeert dat de gezamenlijke RES-en een overbod hebben gedaan van 52,5 GWh terwijl 35 GWh is vereist om aan de Klimaat doelen van het Klimaatakkoord uit 2019 te voldoen.

Het PBL-rapport vermeldt dat van de gevraagde 35 TWh al 2/3 is ingevuld met bestaande projecten (9,9 TWh) en pijplijn projecten die al zijn goedgekeurd (16,9 TWh) en dat er nog slechts dus 8,8 TWh moet worden ingevuld met nieuwe projecten in de RES.

In de bestaande -en pijplijnprojecten gaat het nog om 80% wind en 20% zon, maar bij de nieuwe projecten is de verhouding omgekeerd. Zonne-energie wordt steeds goedkoper en efficiënter door grotere opbrengst per paneel.  De verhouding zonne-windenergie vormt nationaal geen probleem om de klimaatdoelen te halen. Door de technologische ontwikkeling is er nu een hoofdrol weggelegd voor wind op zee waar 60% van de opwek van duurzame energie tot 2030 plaatsvindt. Wind op zee wordt vrijwel zonder subsidie gerealiseerd. Bovendien is er ruimte op zee om extra opwekking te doen om voor eventuele extra inspanningen boven op de doelen van het Klimaatakkoord uit 2019, zo heeft het demissionaire kabinet onlangs aan de Tweede Kamer laten weten. Een lokale doelstelling om 50% van de duurzame energie (of meer) in de eigen gemeente of provincie te willen opwekken is in ons land door de succesvolle opwekking van wind op zee achterhaald geworden

In het verleden (Energieakkoord 2013) dachten velen dat windenergie op land onontkoombaar was om de klimaatdoelen te halen. Doelstellingen werden per provincie van bovenaf opgelegd. Dat is niet meer zo. Nieuwe windturbines op land zijn niet meer nodig. Zeker niet in dicht bevolkte gebieden van ons land of in kwetsbare natuurgebieden. Politieke partijen moeten de moed opbrengen om te komen tot voortschrijdend inzicht en weerstand bieden aan de windmolen lobby. Kies voor de toekomst en maak nu geen historische fout. Wij hoeven ons in onze keus voor de komende 25 jaar niet aan te passen op het toevallig bestaande netwerk. Het netwerk moet op de nieuwe ontwikkelingen en onze eigen keuzen worden aangepast.

 

Gezondheidsrisico’s windturbines onderschat

Er is veel overeenstemming tussen de situatie in Nieuwegein en De Meern (woonkernen aan de overzijde van de snelwegen A2 en A12) en de situatie in Harmelen (tevens aan de overzijde van de A12 met geplande windturbines in Reijerscop). De vraag is immers in hoeverre het geluid van de geplande windturbines aan de overzijde van de snelwegen hoorbaar zal zijn in de woonkernen. De landelijke wettelijke geluidsnormen van 47 dB overdag en 41 dB ‘s nachts zijn evenals als de WHO-richtlijn van 45 dB overdag gebaseerd op gemiddelde waarden. De werkelijke geluidoverlast hoor je vooral bij ongunstige wind.

Op aandrang van bewoners heeft het adviesbureau DGMR (2018) daarom onderzoek gedaan naar het hoorbare geluid aan de overzijde van de snelwegen. Hieruit bleek dat er bij ongunstige wind op 9 meetpunten in De Meern en Nieuwegein op afstanden van 800 tot 1300 meter van de turbines sprake is van meerdere uren hoorbaar of licht hoorbaar geluid vooral in uren van de nacht. Aan de zijde van de polder is er bij ongunstige wind op een meetpunt midden aan de Nedereindseweg 23 uur per etmaal zelfs sprake van hoorbaar geluid. De turbines leveren derhalve niet alleen gezondheidsschade aan bestaande bewoners maar blokkeren hiermee zelfs alle toekomstige woningbouw. Omdat het College twijfels uitsprak over het onderzoek (met name over het geluid in de polder) is er in september 2019 een Second Opinion Onderzoek gedaan (Cauberg en Huygen) die de uitkomsten van het eerdere kritische DGMR-onderzoek onverkort van toepassing verklaarde.

Zowel het Utrechtse College, als de initiatiefnemers Rijne Energie c.s. hebben deze kritische geluidsrapporten stelselmatig verzwegen en gebagatelliseerd. Wij denken dat de uitkomsten van de kritische geluidsrapporten ook van toepassing zijn voor de vergelijkbare situatie van zuidelijke woonwijken in Harmelen. Deze liggen immers ongeveer op ca. 500 meter van de A12. Ook hier zal bij ongunstige wind sprake zijn van meerdere uren hoorbaar geluid in de nacht boven het geluid van de snelwegen.

De conclusie is dat 800 meter geen veilige afstand is tot woonkernen. Naast het hoorbare geluid is er sprake van laagfrequent geluid vooral de lage brom. Dit geluid reikt verder en hierdoor zal ca. 9% van uw bewoners binnen een straal van 2,4 km van de turbines ernstig worden getroffen zoals onder meer blijkt uit recent onderzoek van Jan de Laat audioloog van het LUMC.

Tenslotte zal het levensgeluk van 30 tot 40 families die wonen in de directe omgeving van de geplande turbines in Reijerscop door de turbines totaal worden verwoest.

Wij hopen dat u ons wijzigingsvoorstel in overweging neemt en wij zijn graag bereid ons advies nader toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

Buren van Rijnenburg en Reijerscop